Politika ochrany osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Z platných právních předpisů, zejména z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), vyplývá řada povinností týkajících se ochrany osobních údajů.

JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D., advokátní kancelář, se sídlem Praha 2, Lazarská 11/6, PSČ 120 00, IČO: 714 666 31 (dále jen „Advokátní kancelář“) ve všech případech, kdy je správcem Vašich osobních údajů, tyto osobní údaje chrání a nakládá s nimi v souladu s platnými právními předpisy. Toto platí obdobně u trvale spolupracujících advokátů, uvedených níže, jak co do informací o kategoriích, zdrojích, účelech zpracování, právních základech atd. Také proto Vás tímto chceme informovat o zpracování Vašich osobních údajů, které provádíme, a o Vašich právech.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Advokátní kancelář zpracovává osobní údaje:

A) Klientů, osob činných u klientů a potenciálních klientů – zpracováváme osobní údaje klientů (pokud jsou fyzickou osobou) a dále informace o jejich zaměstnancích a spolupracovnících – kontaktních osobách pro jednotlivé právní služby. U klientů zpracováváme identifikační a kontaktní údaje (akademické tituly, jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa, telefonický a e-mailový kontakt, případně též údaje o státním občanství, číslo občanského průkazu nebo jiného identifikačního dokladu), popřípadě také další údaje nezbytné pro splnění povinností vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, fakturační a platební údaje (údaje o čísle účtu, informace o účtovaných
a uhrazených službách), údaje o klientově podnikatelské činnosti, údaje o klientových právních nárocích, či právních problémech, na jejichž řešení se podílíme, o hrozících, probíhajících, či ukončených soudních, správních, exekučních, rozhodčích, či mediačních řízeních, údaje o trestních řízeních a informace sdělené v rámci naší komunikace. V případech, kdy je to nezbytné pro poskytnutí konkrétní právní služby, můžeme zpracovávat v omezeném rozsahu též zvláštní kategorie osobních údajů (např. údaje o zdravotním stavu), či údaje týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů.

Bez poskytnutí výše uvedených osobních údajů bychom Vám nemohli poskytnout právní službu, ve většině případů bychom k tomu nebyli oprávněni, z důvodu povinnosti vyloučit konflikt zájmů a v některých případech i z důvodu povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů (zejména daňových a účetních zákonů a dále ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů)

U potenciálních klientů zpracováváme pouze identifikační údaje (jméno a příjmení) a kontaktní údaje (adresa pro doručování, e-mailová adresa a telefonní číslo).

B) Protistran, svědků, soudních znalců a dalších osob v souvislosti s případy našich klientů – v rámci zastupování klienta v individuálních kauzách a vedení dokumentace zpracováváme případně i další osobní údaje třetích osob, které jsou získány v souvislosti s poskytováním právních služeb našemu klientovi.

C) Zaměstnanců, bývalých zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání – u zaměstnanců a bývalých zaměstnanců zpracováváme identifikační a další údaje, k jejichž zpracování jsme povinni ze zákona – poskytnutí a zpracování těchto údajů je tedy nezbytné. U uchazečů o zaměstnání zpracováváme identifikační a kontaktní údaje (akademické tituly, jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, tel. číslo, e-mailový kontakt), údaje o dosaženém vzdělání a kvalifikaci, kariérním postupu, předchozích zaměstnavatelích a kontaktech na ně a případně též další údaje, které nám uchazeč o zaměstnání poskytl, vč. záznamu z pohovoru s uchazečem. Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro účast uchazeče ve výběrovém řízení a bez jejich poskytnutí nemůže být uchazeč o zaměstnání zařazen do výběrového řízení.

D) Spolupracujících advokátů a dodavatelů – u spolupracujících advokátů a podobně též u dodavatelů zboží a služeb, včetně potenciálních dodavatelů, evidujeme identifikační údaje (titul, jméno a příjmení, evidenční číslo ČAK, označení podnikající fyzické osoby, místo podnikání, IČ, DIČ, údaj o plátci DPH), kontaktní údaje (e-mail, telefonní čísla), platební údaje (bankovní spojení, sjednaná výše a forma odměny a její úhrada) a další údaje o příslušném smluvním vztahu, k jejichž zpracování jsme povinni ze zákona (např. identifikační údaje) nebo ze smlouvy (např. kontaktní e-mail a bankovní spojení).

Poskytnutí a zpracování těchto údajů je nezbytné pro splnění našich zákonných, či smluvních povinností. 

ZDROJ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které zpracováváme, jsme získali přímo od subjektů údajů (tak je tomu v případech údajů osob uvedených výše pod písm. A, B, C a D), z veřejně dostupných zdrojů (údaje osob dle B, či D), případně od našich klientů (nebo s jejich souhlasem např. od soudů, či správních orgánů), protistran nebo třetích stran (údaje osob dle A, či B).

ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje zpracováváme na základě nezbytnosti jejich zpracování pro:

 • Plnění smlouvy – tak je tomu zejména u plnění smluvních povinností při poskytování právních služeb nebo plnění smluvních povinností vůči zaměstnancům, dodavatelům, či spolupracujícím advokátům. Tyto osobní údaje zpracováváme výhradně za účelem plnění smluvního vztahu.
 • Plnění právních povinností – u klientů a dodavatelů jde zejména o plnění povinností uložených účetními a daňovými předpisy, u klientů především také plnění povinností dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů a dalších relevantních právních předpisů.

U zaměstnanců a bývalých zaměstnanců jde především o plnění povinností dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a dalších relevantních právních předpisů.

Tyto osobní údaje zpracováváme výhradně za účelem plnění právních povinností.

 • Oprávněné zájmy Advokátní kanceláře – v případě uchovávání údajů pro předcházení případným sporům, či pro jejich řešení (např. uchování údajů uchazečů o zaměstnání). Tyto osobní údaje zpracováváme výhradně za účelem řešení případných sporů.
 • V některých případech zpracováváme osobní údaje také na základě souhlasu poskytnutého nám subjektem údajů pro konkrétní účel. Tak tomu může být zejména u uchazečů o zaměstnání, kteří nám udělí souhlas se zpracováním jejich osobních údajů pro účely možné budoucí nabídky zaměstnání na jinou vhodnou pozici.

Osobní údaje zpracováváme vždy pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu jednotlivých zpracování a pouze po dobu nezbytnou k naplnění konkrétního účelu.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje nepředáváme ani nezpřístupňujeme žádným třetím osobám, s výjimkou orgánů veřejné moci, u nichž povinnost předání údajů vyplývá z platných a účinných právních předpisů.

Na žádost klienta mohou být jeho osobní údaje poskytnuty i dalším příjemcům, těmi mohou být zejména orgány veřejné správy, soudní znalci, překladatelé, účetní a auditoři, či jiné advokátní kanceláře.

Zpracovatelé

Pro účely zajištění některých podpůrných služeb (např. rozesílání zásilek) využíváme služeb zpracovatelů. Jedná se vždy o zpracování prováděné výhradně pro naši společnost a na základě našich pokynů. U všech zpracovatelů pečlivě dbáme na jejich výběr z hlediska důvěryhodnosti a kvality služeb, včetně zabezpečení zpracovávaných osobních údajů. Zpracování je možné pouze na základě smlouvy uzavřené mezi Advokátní kanceláří a zpracovatelem, která zpracovatele zavazuje ke stejné míře ochrany osobních údajů, jakou poskytujeme sami. O zpracovatelích, se kterými aktuálně spolupracujeme, Vás na základě Vaší žádosti budeme informovat.

Předávání do zahraničí

Naši zpracovatelé mají zásadně sídlo i místo zpracování osobních údajů v ČR, případně v jiné zemi EU.

V případě soudních, správních, či rozhodčích sporů vedených v zahraničí, či v případě právních služeb, pro které je nezbytné poskytnout osobní údaje do zahraničí, takto osobní údaje do zahraničí můžeme předat. Vždy tak činíme pouze v rozsahu nezbytně nutném pro splnění účelu v konkrétním případě (např. podání žádosti u zahraničního orgánu) a vždy pouze s vědomím klienta. V případě sporů vedených v zahraničí můžeme takto předat i osobní údaje protistran, svědků a dalších osob v souvislosti s daným sporem, a to i bez jejich vědomí.

Osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím předáváme v případech, kdy Evropská komise rozhodla, že se jedná o zemi nebo mezinárodní organizaci zajišťující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Do ostatních zemí předáváme osobní údaje, pokud správce nebo zpracovatel poskytne vhodné záruky a za podmínky, že jsou k dispozici vymahatelná práva subjektu údajů a účinná právních ochrana subjektů údajů. V ostatních případech osobní údaje můžeme předat do třetích zemí pouze v případech uvedených v čl. 49 odst. 1 GDPR, subjekt údajů v takovém případě informujeme o možných rizicích.

DOBA ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu jejich zpracování, resp. po dobu nezbytně nutnou ke splnění smluvních povinností, ochraně oprávněných zájmů nebo po dobu, po kterou máme uloženu zákonnou povinnost údaje zpracovávat.

Osobní údaje klientů a osobní údaje, které jsou součástí klientského spisu, uchováváme po dobu 5 let ode dne ukončení poskytování příslušné právní služby. Údaje získané ke splnění povinností uložených zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, uchováváme po dobu 10 let.

Osobní údaje určené pro přímý marketing zpracováváme do doby, než subjekt údajů vyjádří případný nesouhlas se zasíláním další komunikace.

Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu zpracováváme po dobu platnosti souhlasu, resp. do doby, než subjekt údajů odvolá souhlas.

Osobní údaje uchazečů, které nejsou nezbytné pro jiné účely, likvidujeme po ukončení výběrového řízení. Pokud nám uchazeč poskytne souhlas, aby údaje byly uchovávány pro případnou nabídku další vhodné pozice, pak tyto údaje uchováváme po dobu platnosti souhlasu. Pro účely předcházení případným sporům, či eventuální naší obrany v konkrétním sporu na základě našich oprávněných zájmů uchováváme pouze identifikační údaje uchazeče a informaci o důvodech, pro které nebyl uchazeč vybrán, a to po dobu tří let od ukončení výběrového řízení.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

Advokátní kancelář nepoužívá v rámci své činnosti automatizované zpracování údajů, při kterém by docházelo k automatizovanému rozhodování nebo profilování osob.

JAKÝM ZPŮSOBEM ZAJIŠŤUJEME OCHRANU VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré osoby, které na naší straně přijdou do styku s osobními údaji, mají uloženu povinnost zachovávat mlčenlivost o zpracovávaných osobních údajích i o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně. Tato povinnost trvá i v případě ukončení jejich právního vztahu s Advokátní kanceláří, popřípadě se zpracovatelem.

COOKIES

Co jsou soubory cookies a k čemu je používáme?

Za účelem zlepšení poskytovaných služeb a funkčnosti stránek www.kadlecova.net používáme na našich stránkách soubory cookies. Cookies jsou soubory, které navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Cookies, které používáme, zajišťují lepší funkčnost našich stránek při Vaší návštěvě.

Používáme základní soubory cookies

Tyto soubory jsou nezbytné k tomu, abyste se mohli volně pohybovat po našich stránkách a aby si tyto stránky mohly zapamatovat některé Vaše volby. V žádném z těchto souborů nejsou uloženy informace umožňující Vaši identifikaci a nemá k nim přístup žádná třetí strana.

Tyto cookies si také pamatují Vaše nastavení, např. jazyk.

Jak odmítnout používání souborů cookies

Většina internetových prohlížečů ve výchozím nastavení soubory cookies ukládá.

V internetovém prohlížeči je možné měnit nastavení ukládání a používání souborů cookies, a to i pro jednotlivé stránky. Informace o prohlížečích a způsobu jejich nastavení pro ukládání cookies naleznete zde:

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Android

VAŠE PRÁVA

V souladu s platnou právní úpravou máte jako subjekt údajů tato práva:

Právo na přístup k osobním údajům, které zpracováváme; toto zahrnuje právo získat od Advokátní kanceláře následující informace:

 • potvrzení, zda Advokátní kancelář zpracovává Vaše osobní údaje,
  • přístup k těmto osobním údajům, pokud to povaha a účel jejich zpracování nevylučuje
  a nebyly by takovým poskytnutím dotčena práva a svobody jiných osob,
  • o účelech zpracování,
  • o kategoriích dotčených osobních údajů,
  • o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny,
  • o plánované době uložení, či kritériích k jejímu stanovení,
  • o existenci práva požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů, nebo omezení jejich zpracování, či právo vznést námitku proti tomuto zpracování,
  • o právu podat stížnost k dozorovému úřadu,
  • o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů – od Vás,
  • o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, vč. profilování,
  • o vhodných zárukách při předávání osobních údajů mimo EU,
  • v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, i kopii osobních údajů.

Právo na opravu, resp. doplnění údajů v případě, že by byly údaje zpracovány nesprávně, nepřesně, či neúplně.

Právo na výmaz osobních údajů v případech stanovených GDPR, např. v případě odvolání souhlasu se zpracováním, či vznesení námitky proti zpracování, v případě protiprávního zpracování osobních údajů, v případě, kdy osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány apod. V těchto případech můžete požádat o výmaz Vašich osobních údajů, tato možnost neplatí v případě, kdy je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, a v některých dalších případech stanovených GDPR.

Právo na omezení zpracování v případech předvídaných GDPR, jako je tomu např. v případě, kdy popíráte přesnost osobních údajů, vznášíte námitku proti zpracování apod.

Právo na přenositelnost údajů, které jste nám poskytli a které zpracováváme automatizovaně, na základě Vašeho souhlasu, či na základě nezbytnosti jejich zpracování pro splnění smlouvy s Vámi, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost. V takových případech Vám umožníme získat Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, případně, bude-li to technicky proveditelné, je přímo předáme jinému, Vámi určenému správci.

Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů založenému na nezbytnosti zpracování pro účely oprávněných zájmů, včetně zpracování pro účely přímého marketingu. Pokud v takovém případě neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů zasláním výslovného sdělení na naši adresu či e-mailovou adresu uveřejněnou na našich webových stránkách. Odvolání souhlasu je účinné doručením takovéhoto sdělení Advokátní kanceláři. Dle GDPR není odvoláním souhlasu dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Praha 7, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00.

V případě dotazů nebo jiných žádostí ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit písemně na adrese Praha 2, Lazarská 11/6, PSČ 120 00, nebo e-mailem na adrese info@kadlecova.net.